Hållbarhet

Leverantörskedja


◄ Hållbarhet

Vår leverantörskedja

Vi äger två av våra fabriker och täcker på så vis upp en stor del av vår leverantörskedja, men trots det har vi leverantörer som alla andra och de flesta har vi ett långt samarbete tillsammans med.

Alla våra leverantörer ska skriva på att de tagit emot och förstått både våra Chemical requirements samt vår Supplier Code of Conduct. Detta utgör även grunden för att godkännas som ny leverantör till Arbesko och Oksebra do Brasil.

Krav och uppföljning

Supplier Code of Conduct

Arbesko och Oksebra do Brasils leverantörsuppförandekod beskriver grundläggande principer för allt samarbete med våra leverantörer, såsom krav på arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter, noll tolerans mot barnarbete samt krav på minimiålder och -lön.

Kraven som ställs grundar sig i internationellt erkända principer så som FN's barnkonvention och ILO (internationella arbetsorganisationen).

Under verksamhetsåret 22/23 hade vi som mål att andelen leverantörer som skrivit på vår Code of Conduct skulle vara 98% sett till spend. Utfallet blev något lägre, 95%. Vi jobbar hårt för att nå ännu bättre resultat kommande år.

Målsättning för 2023/2024
98% av våra leverantörer ska ha signerat vår Code of Conduct.

Målsättning för 2025/2026
100% av våra leverantörer ska ha signerat vår Code of Conduct.

.

Chemical Requirements

Våra skor har höga krav på säkerhet och funktion, men också på kemikalieinnehåll. Vi strävar efter att ha kontroll på alla de kemikalier som används i tillverkning av våra produkter och vi arbetar ständigt för att undvika användningen av skadliga kemikalier. Det gör vi för att vi bryr oss om miljön, våra medarbetare, leverantörer och om våra kunders hälsa och säkerhet. Nu och i framtiden.

Vi har en lång lista över kemikalier som vi varken tillåter i egen regi eller i våra leverantörers. Listan baseras på SEMCo, OEKO-TEX Standard 100 och "Textile Importers Association in Sweden's" kemikalieguide, samt utifrån kunders krav och förväntningar. Utöver lagstadgade krav har Arbesko valt att ligga i framkant och begränsar även ämnen som är upptagna på SIN-listan. SIN-listan följer kriterierna för SVHC-ämnen men samtliga ämnen är ännu inte upptagna i REACH-kandidatförteckningen.

Om en komponent inte skulle uppfylla kraven måste en anmälan göras till Arbesko eller Oksebra do Brasil för att den produkten ska kunna ersättas med ett alternativ.

Visselblåsartjänst

Våra intressenter, såväl internt som externt, har en nyckelroll för att fånga upp eventuella avvikelser från våra värderingar och affärsetiska riktlinjer. I syfte att underlätta arbetet med att fånga upp dessa avvikelser har Arbesko via våra ägare Bergman & Beving AB implementerat en så kallad visselblåsartjänst. Visselblåsartjänsten erbjuder en möjlighet att anonymt rapportera misstankar om oegentligheter och är viktig för att minska risker samt främja hög affärsetik.

Transporter

Som en del i vårt ansvar och mål att bli så hållbara vi kan köper vi in material från underleverantörer så nära produktionen som möjligt. Vår brasilianska fabrik, Oksebra do Brasil, köper in de flesta material från sitt närområde och det samma gäller för Arbesko i Sverige.

Vi följer kontinuerligt upp våra transporter och undviker flygfrakt så långt det är möjligt. Under verksamhetsår 22/23 hade vi som mål att sänka viktandelen material fraktat med flyg till 5%. Det klarade vi och ökar nu vår ambition för kommande år.

Mål för 2023/2024
Max 2% av totalvikten av fraktat material från Oksebra do Brasil får fraktas med flyg.

  • Språk