VÅR PRODUKTION

Vår produktion

Produktion i Sverige

Vi tror på en lokal, hållbar produktion. Därför har vi genom alla år valt att behålla stor del av vår produktion och expertis i Sverige. I och med det kan vi påverka och ta kontroll över stora delar av vår leverantörskedja och göra de där små avvägningarna som gör skillnad.

Ända sedan 90-talet har Arbesko skofabrik varit certifierade i enlighet med ISO standarderna för kvalitet och miljöledning. Idag enligt de senaste standarderna ISO 9001:2015 (kvalitet-) och ISO 14001:2015 (miljöledning). Sedan 2021 är vi även certifierade inom arbetsmiljö enligt ISO 45001:2018. Dessutom har vi årligen tillsyn från myndigheter för att utvärdera att vi lever upp till hårt ställda lagkrav vad gäller miljö- och kemikaliehantering.

Energiförbrukning:

All el som köps in till vår produktion kommer från förnyelsebara källor och under 2020 genomfördes flera åtgärder för att minska det totala energianvändandet, vilket vi såg frukten av under 2021. Energiåtgången (kWh) per producerat par skor var då 15 % lägre än innan dessa åtgärder genomfördes.

Exempel på energisparande åtgärder i produktion genomförda 2020:

 • Vi har sett över vår ventilation med bl.a timerstyrning.
 • Försett alla maskiner i produktion med timerfunktion.
 • Belysningen har försetts med automatisk avstängning.
 • Reducering av användningen av maskiner.
 • Timerfunktion på kompressorer.
 • Genom att ändra designen på sulan på flera utav våra skomodeller har vi reducerat verktygsbyten i produktion, vilket i sin tur resulterat i minskad energianvändning av våra värmeugnar med 33 %.

Andra åtgärder som gjorts:

Under 2021 mottog Arbesko certifieringen ReThink. Tillsammans med återvinningsföretaget Ragnsells utfördes en kartläggning av flödet i vår avfallshantering. Detta för att minimera avfallet från produktion, samt att skapa förståelse för varför de värdefulla materialen ska sorteras ut. Ett första steg mot cirkulär ekonomi.

Planerade åtgärder:

 • Solpaneler på taken 2022
 • Effektivare ventilation 2022

 

Produktion i Brasilien

Ovandelarna till våra skor tillverkas i Brasilien av vårt dotterbolag Oksebra do Brasil, som vi ägt sedan 1995. Det är vår största underleverantör och vi ser det som en stor tillgång att vi äger denna del av leverantörskedjan. Det möjliggör för oss att ställa höga krav och att ta kontroll över miljö- och hållbarhetsfrågor.

Oksebra do Brasil drivs i enlighet med internationella standarder för produktions-, miljö och arbetsmiljökrav. Sedan förra året (2021) är även denna fabrik certifierad enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018 genom tredjepartsgranskaren DNV.

Dessutom besöks Oksebra do Brasil och intilliggande leverantörer regelbundet av representanter från Arbesko.

Hållbarhetsarbetet på Oksebra:

Även i vår brasilianska produktion pågår ett ständigt arbete med hållbarhetsrelaterade frågor, så som arbete för minskad energiåtgång, materialutnyttjande, återvinning och frågor som arbetsmiljö.

 • 100% av allt avfall som uppstår sorteras och tas om hand i återvinnande eller energiutvinnande processer, vilket innebär att inget avfall hamnar på deponi.
 • Sedan 2009 har allt vårat läderspill skickats till en fabrik som utvinner gödningsmedel för ekologisk odling. 
 • Efter att vi reducerat antalet skomodeller och materialvarianter har vi under de senaste 2 åren minskat spillet från textil i Oksebras produktion med 35%.
 • 95 % av alla fel som upptäcks i produktion omarbetas. Av de 5 % som inte går att arbeta om tas alla felfria delar om hand och används i nya modeller   
 • Lösningsmedel för lim används inte längre.
 • Under 2021 bestod 60 % av den totala energianvändningen av fossilfri el, vilket motsvarar Brasiliens vanliga energimix.
 • 90 % av belysningen har bytts ut till led-lampor för minskad energiåtgång.
 • Andelen underleverantörer som sourcas lokalt har ökat, vilket bidragit till minskad internationell transport.
 • Könsfördelningen hos de anställda gick från 35% kvinnor och 65 % män år 2016 till en procentuell fördelning på 50/50 i mars 2022.

Vår leverantörskedja

Vi har ett långt samarbete tillsammans med de flesta av våra leverantörer och vi jobbar kontinuerligt med leverantörsutvärderingar för att försäkra en säker, hälsosam och god arbetsmiljö för alla som arbetar hos dessa. Alla våra leverantörer ska skriva på att de tagit emot och förstått både våra Chemical requirements samt vår Supplier Code of Conduct. Detta utgör även grunden för att godkännas som ny leverantör till Arbesko.

Supplier Code of Conduct

Arbeskos leverantörsuppförandekod beskriver grundläggande principer för allt samarbete med våra leverantörer, så som krav på arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter, noll tolerans mot barnarbete, samt krav på minimiålder och -lön.

Kraven som ställs grundar sig i internationellt erkända principer så som FN's barnkonvention och ILO (internationella arbetsorganisationen).

Visselblåsartjänst

Våra intressenter, såväl internt som externt, har en nyckelroll för att fånga upp eventuella avvikelser från våra värderingar och affärsetiska riktlinjer. I syfte att underlätta arbetet med att fånga upp dessa avvikelser har Arbesko via våra ägare (Bergman & Beving AB) implementerat en s.k. visselblåsartjänst. Visselblåsartjänsten erbjuder en möjlighet att anonymt rapportera misstankar om oegentligheter och är viktig för att minska risker samt främja hög affärsetik.

Chemical Requirements

Våra skor har höga krav på säkerhet och funktion, men också på kemikalieinnehåll. Vi strävar efter att ha kontroll på alla de kemikalier som används i tillverkning av våra produkter och vi arbetar ständigt för att undvika användningen av skadliga kemikalier. Det gör vi för att vi bryr oss om miljön, våra medarbetare, leverantörer och om våra kunders hälsa och säkerhet.

Vi har en lång lista över kemikalier som vi varken tillåter i egen regi eller i våra leverantörers. Listan baseras på SEMCo, OEKO-TEX Standard 100 och "Textile Impoerters Association in Sweden's" kemikalieguide, samt utifrån kunders förväntningar. Utöver lagstadgade krav har Arbesko valt att ligga i framkant och begränsar även ämnen som är upptagna på SIN-listan. SIN-listan följer kriterierna för SVHC-ämnen men samtliga ämnen är ännu inte upptagna i REACH- kandidatförteckningen.

Om en produkt inte skulle uppfylla kraven måste en anmälan göras till Arbesko för att den produkten ska kunna ersättas med ett alternativ.

Chemgroup

För att hantera de komplexa utmaningar som kemikalier innebär använder Arbesko sig av Chemgroups kunnande. Det är en organisation som arbetar för att underlätta företags kemikaliehantering samt att tillhandahålla information om lagstiftning och annan information på området. Vi deltar även i deras nätverk för att dela erfarenheter med övriga medlemmar. 

Transporter och förpackningar

Som en del i vårt ansvar och mål att bli så hållbara vi kan köper vi in material från underleverantörer så nära produktionen som möjligt. Vår brasilianska fabrik (Oksebra) köper in de flesta material från sitt närområde och samma gäller för Arbesko i Sverige.

Vi följer kontinuerligt upp våra transporter och vi försöker undvika flygfrakt så långt det är möjligt, med uppställda mål kring detta. Senaste halvåret under 21/22 har vi dessvärre tvingats använda flyg mer än önskvärt p.g.a. containerbrist i Sydamerika. Nyligen har vi fått till ett avtal med vår logistikpartner som gör att vi har möjlighet att boka upp båtcontainers med bättre framförhållning, vilket gör att vi kan minska flygsändningarna kommande år.

Målsättning för 2022/2023:  

5% av totalvikten av fraktat material från Oksebra do Brasil får fraktas med att flyg

Long term (2025/2026):

2% av totalvikten av fraktat material från Oksebra do Brasil får fraktas med att flyg

När våra skor är färdigtillverkade och ska transporteras från Kumla till vårt lager i Ulricehamn, lastas dem i samma lastbil som just lossats med produktionsmaterial. På så vis minskar vi miljöpåverkan, iom att inga transporter fram och tillbaks från vårat lager går tomma. Samtidigt effektiviserar vi logistiken.

Våra skokartonger är tillverkade av 30 % returfibrer. Ytteremballagen innehåller minst 60 % returfiber.