Hållbarhet

Produktion i Brasilien


◄ Vår produktion

Hållbarhet på Oksebra do Brasil

Ovandelarna till våra skor tillverkas i Brasilien av vårt dotterbolag Oksebra do Brasil, som vi ägt sedan 1995. Det är vår största underleverantör och vi ser det som en stor tillgång att vi äger denna del av leverantörskedjan. Det möjliggör för oss att ställa höga krav på miljö- och hållbarhetsfrågor.

Sedan 2021 drivs även Oksebra do Brasil i enlighet med internationella standarder för produktions-, miljö- och arbetsmiljökrav (ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001), och det pågår ett ständigt arbete med hållbarhetsrelaterade frågor, såsom arbete för minskad energiåtgång, materialutnyttjande, återvinning, arbetsmiljö och jämställdhet.

Förutom daglig kontakt besöks Oksebra do Brasil och Arbesko regelbundet av varandra för att lära och ha insyn i varandras verksamheter och tillsammans besöker vi intilliggande leverantörer.


Energiförbrukning

Elen som köps in till Oksebra do Brasil har den vanliga brasilianska landmixen, som ett vanligt år består av 80 % förnybar energi från vatten, sol och vindkraft.
Under det senaste året låg dock den estimerade förnybara energin kring 60 % på grund av mindre regn än normalt, men från 2023 kommer det vara möjligt även för lite mindre verksamheter och företag som Oksebra att teckna sig på helt gröna elavtal.

Liksom i vår svenska produktion finns det mål för Oksebra do Brasil att minska energianvändningen i produktionen.

 

Under verksamhetsåret 21/22 låg nivån lite högre än föregående år. Detta kan förklaras av att man delvis började se effekterna av covid – 19 och att maskinparken utökades i samband med det.


Avfall och spill

Vi lägger stor vikt vid att avfallsminimera och såklart görs detta även på Oksebra do Brasil. 

  • 100 % av allt avfall som uppstår hos Oksebra do Brasil sorteras och tas om hand i återvinnande eller energiutvinnande processer, vilket innebär att inget avfall hamnar på deponi.
  • Som en effekt av att vi reducerat antalet skomodeller och materialvarianter har spillet från textil minskat med 35 % under de senaste 2 åren.
  • 95 % av alla fel som upptäcks i produktionen omarbetas i stället för att kasseras. Av de 5 % som inte går att arbeta om tas alla felfria delar om hand och används i nya modeller.
  • Mängden spill av läder och textil har gått åt rätt håll (nedåt). Genom effektivare materialutnyttjande och färre textilvarianter för att på så sätt även kunna göra mer hållbara val, har vi kunnat minska spillet med 15 % från dessa två materialkategorier.
Cirkulär återanvändning av läderspill

Sedan 2009 har allt läderspill som uppstått hos Oksebra do Brasil skickats till en fabrik som utvinner gödningsmedel för ekologisk odling. Vi ser det som ett bidrag mot ett cirkulärt samhälle eftersom att vårt spillmaterial kan komma till användning igen istället för att deponeras eller förbrännas.

Processen sker i stora tryckkokare med kontrollerade temperaturer.
1 kg kväve framställt på detta vis använder 50 % mindre energi än vad som krävs för att framställa 1 kg konstgödsel. Produkten bidrar heller inte till övergödning eller läckage till grundvattnet eftersom det innehållande kvävet kommer ut i marken genom en långsam process, så att det som odlas kan ta upp hela mängden.

Produktion i Sverige

Vi tror på en lokal, hållbar produktion. Därför har vi valt att behålla stor del av vår produktion och expertis i Sverige genom alla år.
Idag produceras 90% av de skor vi säljer i våra egna fabriker. I och med det kan vi påverka och ta kontroll över stora delar av vår produktionskedja och göra de där små avvägningarna som gör skillnad.

  • Språk