Hållbarhet

Produktion i sverige


◄ Vår produktion

Hållbarhet på arbesko skofabrik

Vi tror på en lokal produktion. Därför har vi valt att behålla slutproduktionen i Sverige. Det möjliggör att vi själva kan driva våra processer i riktning att bli så hållbara det går. Det handlar till exempel om kontroll över energianvändning, transporter, medarbetarnas ergonomi och säkerhet, arbete med avfallshantering, cirkuläritet och design. 

Idag produceras 90% av de skor vi säljer i våra egna fabriker. 

Som en del av vår hållbarhetsstrategi har Arbesko Skofabrik varit certifierade i kvalitet- och miljöledning, (ISO 9001 och ISO 14001) ända sedan 90-talet. Och sedan hösten 2021 är även arbetsmiljö (ISO 45001) och hela kontorsverksamheten inkluderad.
 

100% fossilfri elförsörjning

All el som köps in till vår produktion i Kumla kommer från vattenkraft som är en förnyelsebar källa. Vi arbetar också med att minska det totala energianvändandet i fabriken.

SOLPANELER på fabrikstaket

Hösten 2023 togs solpanelerna på fabrikstaket i Kumla i bruk. Solpanelerna väntas ge en årlig energiproduktion på 110 000 kWh/år. 

Avfall och spill

Som en del i vårt mål att minimera avfallet från vår verksamhet initierades ett samarbete med återvinningsföretaget Ragn-Sells under 2021. Samarbetet resulterade i att vi certifierades enligt ReThink™.  En ReThink™-certifiering innebär att Ragn-Sells ger ett betyg på hur väl vi presterar på området samt ger förslag på åtgärder för att förbättra oss ännu mer.

Ragn-Sells hjälper till att kartlägga vår avfallshantering med målet att bli så resurseffektiva som möjligt. De hjälper till med att hitta insatser för att avfallsminimera och att säkerställa att de bästa lösningarna för återvinning används.

Under år 2022 nådde vi till nivå 4 i deras 5-gradiga poängskala. Sedan arbetet initierades har vi sett en stor effekt och vi är väldigt stolta över att våra insatser lett till att både det totala avfallet och andelen brännbart avfall har minskat. Under 2022 minskade vi vår brännbara andel avfall med 18%.

Produktion i Brasilien

Ovandelarna till våra skor tillverkas i Brasilien av vårt dotterbolag Oksebra do Brasil, som vi ägt sedan 1995. Det är vår största underleverantör och vi ser det som en stor tillgång att vi äger denna del av leverantörskedjan. Det möjliggör för oss att ställa höga krav och att ta kontroll över miljö- och hållbarhetsfrågor.

  • Språk